ایمنی و آتش نشانی

هزينه هاي عدم توجه به مسائل ايمني و كاهش ضريب ايمني سيستم از تصور مديران و سرپرستان خارج است. اين هزينه ها مي تواند شامل مواردي مانند هزينه حوادث ، هزينه هاي دوباره كاري ، هزينه های اقتصادی و ... باشد . با به كارگي ري سيستم هاي مديريت ايمني منـــاسب مي توان هزينه هاي فوق ، هزينه هاي جاري ايمني و هزينه هاي پيشگيري را به نحو چشمگيري كاهش داد .در حال حاضر واحد ايمني و آتش نشانی  مجتمع مسئوليت حفظ جان افراد ، تجهيزات و ساير سرمايه هاي شركت را بعهده دارد .

 

اهداف و برنامه ها

 تشكيل كميته هاي حفاظت فنی و بهداشت کار بصورت ماهیانه و پیگیری رفع نواقص و انجام مصوبات.

 تشكيل و شركت در كميته هاي تخصصي ايمني و آتش نشاني

تهیه، توزیع و نصب پوستر و تابلوهای ایمنی و آتش نشانی جهت فرهنگ سازی

نظارت بر خرید، تائید و توزیع وسایل حفاظت فردی مورد نیاز پرسنل

برگزاری مانورهای ایمنی و آتش نشانی و پدافند غیرعامل در واحدهای مختلف

نظارت بر انجام فعالیت های خطرناک مثل جوشکاری، برشکاری، کار در ارتفاع، کار در فضار محصور و ...

تدوین دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی در خصوص موضوعات مرتبط

 تهيه و ارائه مطالب آموزشي به منظور ارتقاء سطح آگاهي كاركنان

 برگزاري كلاسهاي آموزش عمومي و تخصصي ايمني و آتش نشاني

 كنترل و نظارت بر فعاليتهاي مختلف پيمانكاران و  مديريت ( كنترل عملكرد ) ايمني پيمانكاران

ايجاد آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري بين كليه كاركنان و پيمانكاران شركت .

تهيه مستندات و دستور العمل های مرتبط با ایمنی و اجراي الزامات سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

همكاري در تهيه ، توزيع و استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب براي كاركنان و نظارت بر استفاده صحيح از آنها و ارشاد افراد خاطي و ثبت سوابق مربوطه .

مطالعه دقيق و مستمر انواع استانداردهای مرتبط با ایمنی و الزامات قانونی و بروزرسانی آن ها و استفاده در جهت اهداف ايمني شركت .

آموزش پيمانكاران شرکت جهت كاهش احتمال خطر و افزايش ايمني .