آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه آب

در این آزمایشگاه آنالیز آب به روش های کلاسیک و دستگاهی بر طبق استانداردهای مختلف (ASTM و ISO و استانداردهای ملی ایران، مراجع و کتب علمی جهانی و مستندات داخلی) و با بهره گیری از امکانات دستگاهی که عمدتاً ساخت کشور آل مان می باشند انجام می گیرد.

این دستگاهها عبارتند از:

اسپکتروفتومتر با دقت (p.p.m) برنامه ریزی شده برای آنالیز 150 عنصر در آب، کدورت سنج، هدایت سنج، ph متر، T.D.S متر، BOD متر با دقت بالا و توانایی کالیبراسیون تجهیزات و دارا بودن برنا مه و روش هایی مدون برای کالیبراسیون و کلیه دستورالعمل های آزمون، قادر به اندازه گیری عناصر و پارامترهای زیر می باشد:

1- عناصر: مس، روی، آهن
2- پارامترها: انواع سختی، قلیائیت ها، جامدات محلول، هدایت الکتریکی، کلراید، کدورت، نیتریت،فسفات و س ولفیت ، BOD

آزمایشگاه روغن

در این آزمایشگاه با بهره گیری از تجهیزات متعدد آزمایشگاهی که عمدتاً ساخت شرکتهای Sartorious.Herzog آلمان بوده و شامل حمام ویسکومتر، سانتریفیوژ، رفراکتومتر، ph متر، دستگاه نقطه اشتعالPensky Martens ، دستگاه نقطه قطره ای شدن و نفوذ پذیری گریس می باشند، خصوصیات فیزیکی و شیمیائی روانکارها اندازه گیری می شوند. از جمله این خصوصیات عبارتست از:

الف) ویسکوزیته در دو دمای 40 و 100 درجه سانتیگراد، اسیدیته، میزان آب و رسوب، آلودگی ودانسیته روغن ها،
ب) ph، غلظت و میزان باکتری امولسیون ها
ج) نفوذپذیری و نقطه قطره ای شدن گریس ها

آزمایشگاه شیمی تجزیه

این آزمایشگاه مطابق با روش های اجرایی مدون، برگرفته از استانداردهای مختلف ASTM ، ISO ،استاندارد های ملی ایران ،مراجع و کتب علمی معتبر و با بکارگیری روشهای آنالیز کلاسیک ودستگاهی و با استفاده از تجهیزات دستگاهی ساخت کمپانی های معتبر آلمان و استرالیا ،قادر به اندازه گیری عوامل موثر درکیفیت محلول های شیمیایی، مواد اولیه ومحصولات می باشد.از جمله عناصر و پارامترهای قابل اندازه گیری در این آزمایشگاه عبارتند از : میزان اسیدیته موجود در اسید های غلیظ ومحلول های اسید شویی،میزان عنصر مس در محلول های اسید شویی،میزان عنصر قلع  واسید آزاد در محلول های آبکاری قلع،میزان آب وروغن موجود در براده های برنجی ،میزان رطوبت موجود در ذغال،میزان اکسیژن موجود در مواد اولیه و مح صولات مسی شرکت با دقت بالا(ppm )، میزان قلیائیت آزاد و کل موجود در پودرهای چربی زدا و محلول های چربی زدا،میزان ترکیب بنزوتری آزول موجود در محلول های بازدارنده خوردگی .