آزمایشگاه‌های متالورژی و خواص مواد


در این آزمایشگاه ها با استفاده از تجهیزات شركت Instron و شرکت‌های Wilson-Wolpert ، Struers ، Erichsen ،Zwick،Dr.foersterو Leitz انواع آزمون‌های خواص مكانیكی فلزات مانند آزمون كشش، سختی (ویكرز، برینل و راكول)، میكروسختی (ویكرز و نوپ) و سنجش شاخص شكل پذیری انجام می گیرد.
آزمون خواص فیزیکی فلزات مانند اندازه گیری هدایت الكتریكی فلزات و تعیین درصد IACS نیز با روش غیر مخرب انجام می گردد. در آزمایشگاه متالوگرافی با داشتن امكانات آماده سازی نمونه از جمله دستگاه های برش، سمباده زنی، پولیش مكانیكی، مانت گرم و الكتروپولیش و همچنین تجهیزات میكروسكوپ متالورژیكی به همراه سیستم آنالیز تصویری می توان ریز ساختار محصولات تولیدی را بررسی نموده و پارامترهای متالوگرافی مانند اندازه دانه (Grain Size) ،درصد فاز و غ یره را مورد ارزیابی قرار داد.