ليست معاونین و مديران مجتمع

نام و نام خانوادگي

سمت

پست الکترونیک

تلفن

عليرضا علينقى پور

قائم مقام مديرعامل در مجتمع 

Alinaghipour@csp.ir

034-31227006

هومن عبدالله زاده

مدیربرنامه ريزي و انبارها

Abdollahzadeh@csp.ir

034-31227280

محمدعلى خسروى مشيزى

معاون بهره برداری

Khosravi@csp.ir

034-31227160

محمد رضا قزلباش

مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاهها

Ghezelbash@csp.ir

034-31227260