واحد HSE

اين واحد از سه بخش بهداشت صنعتي، ايمني و آتش نشاني و محيط زيست تشكيل شده است كه هر يك از اين واحدها در بخش مورد نظر فعاليت مي نمایند. حفظ ، ح راست و بهره برداري بهينه از دارائي ها ، تامين سلامت كاركنان و افراد متاثر از فعاليت هاي اين شركت ( گروههای ذینفع ) ، همچنين محافظت از محيط زيست از وظايف مهم واحد ايمني ، بهداشت و محيط زيست ( HSE ) مي باشد . ملاحظه همزمان موضوعات ايمني ، بهداشت و محيط زيست علاوه بر حذف فعاليت هاي موازي ، بدليل ايجاد تعادل فني و اقتصادي سبب سهولت افزايش بهره وري و توسعه پايدار نيز مي گردد .
پيشگيري از بروز صدمات و وقايع بهداشتي ، ايمني و زيست محيطی در جهت توسعه پايدار و افزايش بهره وري با در نظرگرفتن سلامت و ايمني كاركنان ، مشتريان ، پيمانكاران و ديگر افراد متاثر از فعاليت هاي جاري در شركت مستلزم وجود يك سيستم و ساختار جامع مديريتي HSE مي باشد . سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست به عنوان ابزاري در جهت كنترل و بهبود مسائل بهداشت ، ايمني و محيط زيست در كليه قسمت های شرکت مجتمع مس شهید باهنر کرمان فعاليت مي كند. اين سيستم مديريتي ، عوامل ياد شده را به گونه اي يكپارچه بررسي كرده و ب ستر مناسبي در جهت استقرار و اجراي استانداردهاي مديريت زيست محيطي (ISO14000) و سيستم ارزيابي بهداشت حرفه اي و ايمني (OHSAS18000) فراهم مي سازد . هدف از ایجاد سیستم مدیریت HSE ارائه روشي هدفمند بر پايه استاندارد هاي و الزامات قانوني براي حصول اطمينان از اينكه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمينه بهداشت ، ايمني و محيط زيست بطور دقيق تعيين و بطور موثر حذف يا كنترل  مي شوند .