هيئت مدیره​

 

 


 

علی اکبر امینی کافی آباد

مدیریت عامل

Amini@csp.ir

 

 

محسن مخبری

عضو هیئت مدیره

 

 

امیر حسین کریمی کاشانی

رییس هیئت مدیره

Chairman@csp.ir

علی اکبر متحدی

معاونت تکنولوژی و توسعه

Mottahedi@csp.ir

  

محمد حسین مستقیمی

عضو هیئت مدیره

Mostaghimi@csp.ir